Tilinpäätös

Ammatinharjoittajan tilikausi on kalenterivuosi. Siltä laadittava tilinpäätös käsittää:

Tilinpäätös on laadittava helmikuun loppuun mennessä. Veroilmoitus verovuodelta (tilikaudelta) on annettava maaliskuun loppuun mennessä.

Ammatinharjoittajan tuloslaskelmaan merkitään saadut tulot sekä mahdollinen tavaroiden ja palvelusten oma käyttö tuotoiksi. Kuluina vähennetään riittävästi eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja verot. Vastaavasti käyttöomaisuuden hankintamenot vähennetään poistoin.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus

Liiketoimintaa varten hankitut aineet ja tarvikkeet luokitellaan vaihto-omaisuudeksi. Sen hankintameno ei kirjaudu kuluksi suoraan, vaan kustannukset lasketaan tuloslaskelmassa seuraavan kaavan mukaisesti:

vo:n inventaariotulos - vo:n arvo tilikauden alussa - vo:n hankinnat = vaihto-omaisuuden kulut

Tilikauden lopussa tehtävä vaihto-omaisuuden inventaario kirjataan Tilinpäätös-valikon Vaihto-omaisuus-valinnasta avautuvaan taulukkoon. Taulukkoon kirjoitettu tulos tallennetaan taulukon alla sijaitsevasta painikkeesta. Inventaariotulosta käytetään sekä kuluvan tilikauden loppuvarastona että seuraavan tilikauden alkuvarastona.

Nuolenkuvapainikkeesta vaihto-omaisuusluettelon saa tulostettua kirjoittimelle.

Vaihto-omaisuusraportti
Takaisin alkuun

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus

Ammatinharjoittajan liiketoimintaansa varten hankkimat koneet, kalusto ja työkalut ovat nk. käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuuden hankintameno ei kirjaudu kuluksi, vaan yrityksen omaisuudeksi. Tilikauden lopussa käyttöomaisuudesta tehdään poistolaskelma.

Tositteiden kirjauksessa tallennetut käyttöomaisuusviennit päivittyvät automaattiseti käyttöomaisuusluetteloon. Käyttöomaisuusluettelo ei ole tilikausikohtainen, vaan siihen kertyvät käyttöomaisuuteen tehtävät muutokset kaikilta tilikausilta.

Myyty, tuhoutunut tai kokonaan poistettu kalusto, voidaan poistaa käyttöomaisuusluettelosta valitsemalla poistettava rivi taulukosta ja painamalla Poista rivi luettelosta-painiketta. Vahingossa poistetut rivit saa palautettua luetteloon hakemalla tositekirjauksessa tosite, jolla käyttöomaisuus on viety systeemiin ja painamalla tositekirjauksen Tallenna-painiketta.

Nuolenkuvapainikkeesta käyttöomaisuusluettelon saa tulostettua kirjoittimelle.

Käyttöomaisuusraportti
Takaisin alkuun

Poistolaskelma

Poistolaskelma

Käyttöomaisuuden arvosta saa tilikauden lopussa tehdä kuluksi kirjattavan poiston. Verottajan määrittämä poistoprosentti on vaihdellut vuosien saatossa - Tilikirja 3:n valmistumisvuonna 2004 se oli 25%.

Poistolaskelma laskee, kuinka suuren poiston tilikaudelta saa tehdä. Ohjelman ehdotuksen euromääräisestä poistosta voi vahvistaa painikkeella Kirjaa poisto. Ohjelma generoi poistosta tositteen, jota voi myöhemmin muutella, kuten mitä tahansa tositetta.

Käyttöomaisuuden jäännösarvo siirtyy seuraavalle tilikaudelle - jonka lopussa siitä saa jälleen tehdä poiston jne.

Rikkoutunut käyttöomaisuus poistetaan kirjanpidosta hävitettynä kalustona jäljellä olevasta arvostaan.

Myytäessä kalustoa, kirjataan myydyksi käyttömaisuudeksi ainoastaan myydyn omaisuuden jäännösarvo - sen ylittävä osuus kirjataan yritykselle esim. muuksi tuloksi.

Animoitu esimerkki: poistolaskelma.


Takaisin alkuun

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman käynnistys

Ennen tuloslaskelman suorittamista inventoidaan vaihto-omaisuus ja tehdään käyttöomaisuuden poistolaskelma. Raportin tuottamisen ohella tuloslaskelma-ajo ynnää varausten loppusaldon ja tallentaa sen tilikauden tietoihin.

Toiminimen kirjanpito on mahdollista jakaa Tilikirjassa kustannuspaikoittain tai aputoiminimikohtaisesti erillisiksi osakirjanpidoiksi. Osakirjanpidot voidaan haluttaessa yhdistää tilinpäätöksessä yhdeksi tuloslaskelmaksi. Valintaruutu Yhdistetty tuloslaskelma tulee näkyviin vain silloin, kun perustiedoista löytyy useampi kuin yksi ammatinharjoittaja.

Tuloslaskelman voi tehdä vain lisensoidulla Tilikirja 3:lla.


Tuloslaskelman esitysmuoto on määritelty kirjanpitolaissa.

Tuloslaskelma
Takaisin alkuun